آرشیو شهدای زن

هاجر فرخی (سلجوزاده)

هاجر فرخی (سلجوزاده)
تولد: -----

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

فاطمه راهگرد

فاطمه راهگرد
تولد: 1309

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

رضوان راج بالا

رضوان راج بالا
تولد: 1351

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

شاه بی بی دهداری

شاه بی بی دهداری
تولد: 1292

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

فوزیه دغلاوی

فوزیه دغلاوی
تولد: 1353

شهادت: 1365

محل تولد: آبادان-امیر آباد

محل شهادت: اهواز

پروین محمدعلی نژاد

پروین محمدعلی نژاد
تولد: 1339

شهادت: 1363

محل تولد: رامهرمز

محل شهادت: رامهرمز

صغری قهوچ پور

صغری قهوچ پور
تولد: 1347

شهادت: 1364

محل تولد: رامهرمز

محل شهادت: رامهرمز

مکیه دریس

مکیه دریس
تولد: 1352

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

طوبی دیاحسین

طوبی دیاحسین
تولد: 1334

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

گوهر دیااحمدشاه آبادی

گوهر دیااحمدشاه آبادی
تولد: 1332

شهادت: 1360

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

طیبه دوکلمکی

طیبه دوکلمکی
تولد: 1330

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

حلیمه دریس

حلیمه دریس
تولد: 1353

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: جاده آبادان-ماهشهر

مریم دبان

مریم دبان
تولد: 1338

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان-روستاي قصبه

محل شهادت: آبادان

فاطمه دبان

فاطمه دبان
تولد: -----

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

زهرا دبان

زهرا دبان
تولد: -----

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

فاطمه اقبالی نژاد

فاطمه اقبالی نژاد
تولد: 1315

شهادت: 1363

محل تولد: رامهرمز

محل شهادت: رامهرمز

رقیه دبان

رقیه دبان
تولد: -----

شهادت: 1359

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

نرگس آل خنفری

نرگس آل خنفری
تولد: 1363

شهادت: 1364

محل تولد: شادگان

محل شهادت: شادگان

فاطمه دوست محمدی

فاطمه دوست محمدی
تولد: 1300

شهادت: 1360

محل تولد: -----

محل شهادت: انديمشك

ظبه خسرجی پور

ظبه خسرجی پور
تولد: 1303

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: حميديه

سحر دمیا

سحر دمیا
تولد: 1394

شهادت: 1362

محل تولد: -----

محل شهادت: انديمشك

لیلی دلخراش هانی زاده

لیلی دلخراش هانی زاده
تولد: 1359

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز